بیش از ۱۹۱ نتیجه در ۰.۵۶۸ ثانیه
مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم
: یکشنبه 92/8/12 «مرگ بر آمریکا» بر خلاف ظاهرش یک شعار سلبی و انفعالی نیست. از جنس تاکتیک و موضع مقطعی هم نیست بلکه یک راهبرد بلند مدت و دارای ابعاد ایجابی فعال است. چگونه؟ مرگ ...
اومانیسم۱۹ را که شاخصۀ فرهنگ و تفکر مدرن است، وارد اقتصاد کند و کاپیتالیسم۲۰ را به وجود آورد، در سیاست ماکیاولیسم۲۱، در فرهنگ لیبرالیسم۲۲ و همینطور در سیاست خارجی امپریالیسم۲۳ ر...
شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسراییل از بهترین مصداق های این برائت زبانی است که زیارت...
نگه داشتن جهان سوم  «مرگ بر آمریکا»، به خاطر کاپیتالیسم، امپریالیسم، لیبرالیسم و صهیونیسم  «مرگ بر آمریکا». و حاضران در تالار خلیج فارس هم شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند...
Previous Article مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
Next Article مرگ بر کاپیتالیسم و امپریالیسم!
مرگ بر کاپیتالیسم مرگ بر امپریالیسم مرگ بر صهیونیزم مرگ بر آمریکا... اینجوری کامل تر شد! درود بر آمریکای بدون ایسم که البته نیست! (1756470)...
هیتلر البته خجالت نمیکشم از این که اعلام کنم یک نئو نازی هستم و پیرو تفکرات انسانی که با امپریالیسم فاسد با کمونیسم الحادی با کاپیتالیسم منزجر کننده غربی با فراماسونری بابی...