اینترنت مسیری برای انتقال احساسات

  طی چند سال اخیر که اینترنت رشد تساعدی در زندگی ما داشته، با پیغام‌های الکترونیکی بسیاری از طرف آشنایان و کسب‌وکارهای مختلف دریافت می‌کنیم. اگر بخواهیم این پیغام‌های الکترونیکی را دسته بندی کنیم، بخش عظیمی از آن را پیغام‌های تبریک به بهانه‌های مختلف تشکیل می‌دهد (که جدیداً سعی شده با سفارشی کردنِ آن توسط…