معرفی سرویس جستجوی «فیلم و سینما»

بیشتر از یک نفر زندگی کنید! چگونه جستجوی یک فیلم در یوز، نقش شما را در زندگی مؤثرتر می‌کند؟!   برای سبقت گرفتن از زمانه، باید سعی کنید بیشتر از یک نفر زندگی کنید. بهترین و مؤثرترین تمرینی که می‌توانیم به شما پیشنهاد کنیم «فیلم دیدن» است. اگر مردم روزی یک‌بار فیلم تماشا می‌کنند، شما…