سیامند Rakhmon nominated لاروس World
قدرت گرفته از موتور ترگمان