فرش‌آرا در

رتبه
8
تعداد بازی
26
امتیاز
36
برد
10
باخت
10
مساوی
6
گل زده
65
گل خورده
67
تفاضل گل
-2
فرش‌آرا 0 - 1 تاسیسات دریایی
فرش‌آرا 1 - 3 گیتی پسند
فرش‌آرا 2 - 2 دبیری تبریز
فرش‌آرا 1 - 2 شهرداری ساوه
فرش‌آرا 2 - 1 یاسین پیشرو قم
فرش‌آرا 0 - 0 دانشگاه آزاد
فرش‌آرا 4 - 2 دانشگاه آزاد
آذرخش بندرعباس 1 - 1 فرش‌آرا
فرش‌آرا 2 - 1 حفاری اهواز
فرش‌آرا 6 - 3 مقاومت البرز
فرش‌آرا 3 - 2 ارژن شیراز
فرش‌آرا 2 - 1 مس سونگون
یاسین پیشرو قم 2 - 2 فرش‌آرا
شهید منصوری 0 - 0 فرش‌آرا
فرش‌آرا 5 - 2 آذرخش بندرعباس
مس سونگون 2 - 2 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 تاسیسات دریایی
شرکت حفاری 0 - 0 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 گیتی پسند
مقاومت البرز 3 - 3 فرش‌آرا
فرش‌آرا 6 - 2 شهروند ساری
ارژن شیراز 3 - 0 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 دبیری تبریز
میثاق تهران 0 - 0 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 شهرداری ساوه
فرش‌آرا 0 - 0 یاسین پیشرو قم
فرش‌آرا 0 - 0 شهید منصوری
آذرخش بندرعباس 0 - 0 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 مس سونگون
تاسیسات دریایی 4 - 1 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 شرکت حفاری
گیتی پسند 5 - 2 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 مقاومت البرز
شهروند ساری 8 - 4 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 ارژن شیراز
دبیری تبریز 3 - 2 فرش‌آرا
فرش‌آرا 0 - 0 میثاق تهران
فرش‌آرا 3 - 2 طرح و توسعه الوند
شهرداری ساوه 5 - 4 فرش‌آرا

جدیدترین اخبار مربوط به فرش‌آرا

بازی های اخیر فرش‌آرا در فوتسال