شهروند ساری در

رتبه
7
تعداد بازی
26
امتیاز
37
برد
11
باخت
11
مساوی
4
گل زده
88
گل خورده
92
تفاضل گل
-4
شهروند ساری 5 - 4 دبیری تبریز
شهروند ساری 4 - 4 شهرداری ساوه
شهروند ساری 8 - 5 دانشگاه آزاد
شهروند ساری 8 - 6 دانشگاه آزاد
شهروند ساری 2 - 3 مس سونگون
حفاری اهواز 2 - 2 شهروند ساری
شهروند ساری 0 - 0 ارژن شیراز
دبیری تبریز 5 - 0 شهروند ساری
یاسین پیشرو قم 1 - 2 شهروند ساری
شهروند ساری 3 - 4 شرکت حفاری
گیتی پسند 5 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز
شهروند ساری 3 - 2 یاسین پیشرو قم
ارژن شیراز 4 - 4 شهروند ساری
شهروند ساری 0 - 0 دبیری تبریز
میثاق تهران 0 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 0 - 0 شهرداری ساوه
فرش‌آرا 6 - 2 شهروند ساری
شهروند ساری 0 - 0 شهید منصوری
آذرخش بندرعباس 4 - 5 شهروند ساری
شهروند ساری 0 - 0 مس سونگون
تاسیسات دریایی 2 - 1 شهروند ساری
شرکت حفاری 0 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 2 - 8 گیتی پسند
مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری
یاسین پیشرو قم 0 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 9 - 6 ارژن شیراز
دبیری تبریز 0 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 7 - 1 طرح و توسعه الوند
شهروند ساری 0 - 0 میثاق تهران
شهرداری ساوه 9 - 3 شهروند ساری
شهروند ساری 8 - 4 فرش‌آرا
دانشگاه آزاد 0 - 0 شهروند ساری
شهید منصوری 0 - 0 شهروند ساری
شهروند ساری 4 - 2 آذرخش بندرعباس
مس سونگون 3 - 1 شهروند ساری
شهروند ساری 3 - 5 تاسیسات دریایی

جدیدترین اخبار مربوط به شهروند ساری

بازی های اخیر شهروند ساری در فوتسال