حزب الله:وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد.
وکیل  دایی  می گوید:«مایلی کهن به خانواده دایی  توهین کرده است.»
وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد.
وکیل ‌مدافع علی  دایی  گفت: در صورتی که مایلی‌کهن عذرخواهی کند، علی  دایی  به او رضایت می‌دهد.
قم فردا: وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
اتحادجنوب: وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.
وکیل  مدافع علی  دایی  از حضور موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزیر ورزش خبر داد.