اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های جهانی بلاروس از روز 26 مهرماه در خانه کشتی  تهران برگزار می شود.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های جهانی بلاروس از روز 26 مهرماه در خانه کشتی  تهران برگزار می شود.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های جهانی بلاروس از روز 26 مهرماه در خانه کشتی  تهران برگزار می شود.
زمان بازگشت تیم ملی  ورزش های زورخانه ای و کشتی  پهلوانی  پس از کسب مقام قهرمانی جهان به کشور مشخص شد .
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت های جهانی بلاروس، در سه مرحله در خانه کشتی  تهران، برگزار می شود.
ملی ‌پوش سنگین وزن کشتی  ازاد گفت:‌ برای حضور در مسابقات جهانی کشتی  پهلوانی  و زورخانه‌ای تابع تصمیمات فدراسیون کشتی  هستم.
ملی ‌پوش سنگین وزن کشتی  ازاد گفت:‌ برای حضور در مسابقات جهانی کشتی  پهلوانی  و زورخانه‌ای تابع تصمیمات فدراسیون کشتی  هستم.
ملی ‌پوش سنگین وزن کشتی  ازاد گفت:‌ برای حضور در مسابقات جهانی کشتی  پهلوانی  و زورخانه‌ای تابع تصمیمات فدراسیون کشتی  هستم.
ملی ‌پوش سنگین وزن کشتی  ازاد گفت:‌ برای حضور در مسابقات جهانی کشتی  پهلوانی  و زورخانه‌ای تابع تصمیمات فدراسیون کشتی  هستم.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های جهانی در سه مرحله در خانه کشتی  تهران برگزار می‌شود.