تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران، به عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابت های جهانی این رشته در کشور بلاروس رسید.
پنج نماینده کشورمان به دیدار فینال نخستین دوره رقابت‌های جهانی کشتی  پهلوانی  راه یافتند تا بدین ترتیب تیم ملی  ایران به عنوان قهرمان زودهنگام شناخته شود.
پنج نماینده کشورمان به دیدار فینال نخستین دوره رقابت‌های جهانی کشتی  پهلوانی  راه یافتند تا بدین ترتیب تیم ملی  ایران به عنوان قهرمان زودهنگام شناخته شود.
پنج نماینده کشورمان به دیدار فینال نخستین دوره رقابت‌های جهانی کشتی  پهلوانی  راه یافتند تا بدین ترتیب تیم ملی  ایران به عنوان قهرمان زودهنگام شناخته شود.
انزلی - ایرنا - سرمربی تیم ملی  کشتی  ساحلی با اشاره به جایگاه بالای کشتی  پهلوانی  بین رشته های ورزشی اظهار کرد: روزهای خوبی در انتظار کشتی  ایران است.
اعضای تیم ملی  کشتی  پهلوانی  کشورمان برای حضور در رقابت های جهانی وارد مینسک شدند.