اردوی امادگی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  از روز 19 دی ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
مرحله دوم اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  از روز 10 بهمن ماه در خانه کشتی  تهران برگزار می شود.
اردوی تدارکاتی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  از روز 23 شهریورماه ودر محل خانه کشتی  شماره2 تهران اغاز و تا 3 مهرماه ادامه خواهد داشت.
رقابت های انتخابی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  روز 8 خردادماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار خواهد شد.
رقابت های انتخابی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  روز 8 خردادماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار خواهد شد.
خانه کشتی  شماره 2 تهران از روز سوم مرداد ماه میزبان اردونشینان تیم‌های ملی  کشتی  پهلوانی  و ساحلی خواهد بود.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  و گراپلینگ برای حضور در رقابت های جهانی، روزهای 9 تا 19 شهریورماه در خانه کشتی  شماره 2 تهران برگزار می شود.
از سوی فدراسیون کشتی  علی زندی فرزند بعنوان سرپرست تیم ملی  کشتی  پهلوانی  منصوب شد.
فدراسیون کشتی  علی زندی را به عنوان سرپرست تیم ملی  کشتی  پهلوانی  ایران منصوب کرد.
اردوی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های جهانی در سه مرحله در خانه کشتی  تهران برگزار می‌شود.