کشتی  گیر جوان کردکوی گفت: انچه که مستلزم پیروزی و موفقیت های بیشتر فرزندان کشتی  گیر کردکوی می شود حمایت همه جانبه مردم و مسیولین است.
کشتی  گیران همدانی در مسابقات انتخابی تیم ملی  کشتی  پهلوانی  مقام سوم را کسب کردند.
پایان نتایج