همشهری انلاین: دو اسکی‌باز المپیکی ایران عناوین نخست رقابت‌های روز دوم لیگ الپاین را به دست اوردند.
بهرام ساوه  شمشکی  با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب شد.
بهرام ساوه  شمشکی  با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب شد.
با حکم وزیر ورزش و جوانان «بهرام ساوه  شمشکی » به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب شد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی بهرام ساوه ‌شمشکی  را به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب کرد.
با حکم وزیر ورزش و جوانان، بهرام ساوه  شمشکی  به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب شد.
دو اسکی‌باز المپیکی ساوه ‌شمشکی  و کلهر، عناوین نخست رقابت‌های روز دوم لیگ الپاین را به‌دست اوردند.
در پایان دومین روز از رقابتهای لیگ بین المللی اسکی الپاین، حسین ساوه  شمشکی  و مرجان کلهر به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.
در پایان دومین روز از رقابتهای لیگ بین المللی اسکی الپاین، حسین ساوه  شمشکی  و مرجان کلهر به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.
دو اسکی‌باز المپیکی ایران عناوین نخست رقابت‌های روز دوم لیگ الپاین را بدست اوردند.