اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران از سر گرفته می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران از سر گرفته می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از 8 ابان‌ ماه اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از 8 ابان‌ ماه اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  ایران با حضور 10 کشتی‌گیر از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  تهران اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  ایران با حضور 10 کشتی ‌گیر از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  تهران اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از 8 ابان‌ ماه اغاز می‌شود.
از روز 8 ابان ماه و در خانه کشتی  شماره یک تهران اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  اغاز خواهد شد.
به گزارش ایران ویج، این مرحله از اردوی  فرنگی  کاران که زیر نظر علی اشکانی سرمربی جدید تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از روز 10 مهرماه در محل خانه کشتی...