اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
مرحله جدید اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از هشتم ابان با دعوت از .. فرنگی ‌کار در خانه کشتی  شماره 2 اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای حضور در رقابتهای جهانی در حالی اغاز می‌شود که کادر فنی از ملی‌پوشان المپیکی هم برای حضور در تمرینات دعوت کرد.
مرحله جدید اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از هشتم ابان با دعوت از .. فرنگی ‌کار در خانه کشتی  شماره 2 اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای حضور در رقابتهای جهانی در حالی اغاز می‌شود که کادر فنی از ملی ‌پوشان المپیکی هم برای حضور در تمرینات دعوت کرد.
برای حضور در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه اغاز اردوی  اماده‌سازی رقابتهای جهانی گفت: مرحله بعدی تمرینات با گروه‌بندی اردونشینان و اجرای برنامه‌ای متفاوت ...
سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه اغاز اردوی  اماده‌سازی رقابتهای جهانی گفت: مرحله بعدی تمرینات با گروه‌بندی اردونشینان و اجرای برنامه‌ای متفاوت برگزار...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی از هشتم ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.