اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای 7 تا 17 دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای هفتم تا هفدهم دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای هفتم تا هفدهم دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  کشورمان نفرات دعوت شده به این اردو را مشخص کرد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای 7 تا 17 دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
مرحله جدید اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از هفتم دی ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای 7 تا 17 دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  جوانان روزهای 7 تا 17 دی ماه در خانه کشتی  شماره 2 تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  جوانان روزهای 7 تا 17 دی ماه در خانه کشتی  شماره 2 تهران برگزار می شود.
اعضای کمیته فنی رقابت‌های عمومی کشتی  فرنگی  کشور در نشست امروز خود تکلیف نفرات برتر برای حضور در اردوی  تیم  ملی  را مشخص خواهند کرد.