دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت که در حال حاضر نمی‌تواند در اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  حاضر شود.
سرپرست تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه اغاز اردوی  اماده سازی این تیم  گفت: تصمیم نهایی در خصوص حضور یا عدم حضور ملی‌پوشان المپیکی در اردو با سرمربی است.
سرپرست تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه اغاز اردوی  اماده سازی این تیم  گفت: تصمیم نهایی در خصوص حضور یا عدم حضور ملی ‌پوشان المپیکی در اردو با سرمرب...
مربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  گفت:‌ از حضور کشتی ‌گیران المپیکی در اردوهای تیم  ملی  استقبال می‌کنیم چرا که انگیزه‌های سایر نفرات را مضاعف می‌کند.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از اول بهمن ماه اغاز می‌شود که کادر فنی برای چندمین بار از فرنگی  کاران المپیکی برای حضور در اردو دعوت به عمل اورد.