اسامی تیم‌های ملی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
دو مازندرانی در ترکیب تیم‌ ملی  کشتی  پهلوانی  ایران برای حضور در رقابت‌ های بین‌المللی کشتی  جام تختی قرار گرفتند.
اسامی تیم‌های ملی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی تیم‌های ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی اعلام شد.
تهران - ایرنا - ترکیب تیم های ملی  کشتی  پهلوانی  ایران در تورنمنت بین المللی جام جهان پهلوان تختی اعلام شد.
اسامی نفرات ملی ‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی نفرات ملی‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی نفرات ملی ‌پوش کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی  جام تختی اعلام شد.
اسامی تیم‌های ملی  کشتی  پهلوانی  برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی اعلام شد.