خبرگزاری اریا- داوران  قضاوت کننده در هفته  شانزدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
خبرگزاری اریا- از سوی دپارتمان داوری اسامی داوران  هفته  پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
خبرگزاری اریا- رییس دپارتمان داوری می گوید عملکرد داوران  و کمک داوران  با دقت زیادی توسط دپارتمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
خبرگزاری اریا- از سوی دپارتمان داوری اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  چهاردهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
خبرگزاری اریا- اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  سیزدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
خبرگزاری اریا- اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  یازدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
خبرگزاری اریا- رییس دپارتمان داوران  می گوید داورانی که نتوانند قضاوت عادلانه و قانونی داشته باشند، قطعا جایگاه خود را از دست خواهند داد.
خبرگزاری اریا- لیگ برتر والیبال سال 95 فردا (چهارشنبه) با شش دیدار در هفته  نخست اغاز می شود.