کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

باستان شناسان چینی در حال کاوش و حفاری در یک سایت باستانی ٢ هزار و ٨٠٠ ساله در شمال این کشور هستند که وسعتی بالغ بر ٥٠٠ هزار متر مربع را در بر گرفته و در ان اثار و مدارک متعددی وجود دارد.
تدبیر و امید
کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

باستان شناسان چینی در حال کاوش و حفاری در یک سایت باستانی ٢ هزار و ٨٠٠ ساله در شمال این کشور هستند که وسعتی بالغ بر ٥٠٠ هزار متر مربع را در بر گرفته و در ان اثار و مدارک متعددی وجود دارد.
تدبیر و امید
کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

باستان شناسان چینی در حال کاوش و حفاری در یک سایت باستانی ٢ هزار و ٨٠٠ ساله در شمال این کشور هستند که وسعتی بالغ بر ٥٠٠ هزار متر مربع را در بر گرفته و در ان اثار و مدارک متعددی وجود دارد.
تدبیر و امید
کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

باستان شناسان چینی در حال کاوش و حفاری در یک سایت باستانی ٢ هزار و ٨٠٠ ساله در شمال این کشور هستند که وسعتی بالغ بر ٥٠٠ هزار متر مربع را در بر گرفته و در ان اثار و مدارک متعددی وجود دارد.
تدبیر و امید
کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

کاوش باستان شناسان در مقبره ٢٨٠٠ساله+تصاویر

باستان شناسان چینی در حال کاوش و حفاری در یک سایت باستانی ٢ هزار و ٨٠٠ ساله در شمال این کشور هستند که وسعتی بالغ بر ٥٠٠ هزار متر مربع را در بر گرفته و در ان اثار و مدارک متعددی وجود دارد.
تدبیر و امید
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر
نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران

همزمان با سراسر کشور نماز عید سعید فطر در شهرستان های استان تهران از جمله دماوند ، پردیس ،بومهن و قرچک برگزار شد.
خبرگزاری مهر